Công ty cổ phần chứng khoán toàn cầu
VNI
11 201 45 63 8 980.95 0.00 0.00 % KL: 0 GT (tỷ): 0  
HNX
28 82 49 39 14 112.11 1.53 1.38 % KL: 35,954,570 GT (tỷ): 521.64
 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+